Obchodní podmínky

 

Provozovatelem internetového obchodu www.babybeds.eu je:

Veronika Křížková (dále jen „provozovatel“)

bydlištěm : Drahanovice 266 , Drahanovice 783 44

IČ: 09930078

DIČ: CZ9661305709

 

 Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti
vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní
podmínky“).


1 DEFINICE


1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet
prostřednictvím internetové adresy https://www.babybeds.eu/, jejíž hlavní funkcionalitou je
zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku
uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím
E-shopu;

1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných
funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním
nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.5 „Provozovatel“ znamená paní Veronika Křížková, IČ: 09930078, s místem podnikání
Drahanovice 266, 783 43 Drahanovice;

1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené
Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním
alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a
jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s
ním jinak jedná;

1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena
Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a
je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

 

2 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž
je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.

2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou
dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.

2.2.2 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny
včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání
zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny;
takové náklady hradí výlučně Uživatel.

2.2.3 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li
o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení
Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na
hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před
uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy
je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu)
odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Veronika Křížková,
Drahanovice 266, Drahanovice 78344.

2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k
odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese
provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží
odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.4.4 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,

f o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než
vyžádaných náhradních dílů,

g o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit,

h o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,

i o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění
poskytuje v určeném termínu,

k uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy.

2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž
předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního
účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné
důvody.

2.4.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené
a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky,
nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu.

2.4.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného
Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě
stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele
prostřednictvím e-mailové adresy info@babybeds.eu. Lze se obrátit se stížností na orgán
dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti
spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

3 PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY


3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení
Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a
všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů na navrácení Zboží, pokud
toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.

3.2 Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím
na tlačítko "Vložit do košíku" na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem.
Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

3.2.1 objednávaném Zboží;

3.2.2 způsobu úhrady kupní ceny;

3.2.3 způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech
spojených s takovým dodáním / doručením,
dále též jen "Objednávka".

3.3 Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a
údaje, které do ní vyplnil.

3.4 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit
pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační
údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané
údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5 Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit
objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.6 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na
adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

3.7 Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.8 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky
(návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.

3.9 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto
náklady se neliší od základní sazby.

3.10 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a
Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4 KUPNÍ SMLOUVA


4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu
vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané
zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a
to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se
považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané
Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku
se tímto vylučuje.

4.1.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží
Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

4.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu
způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

4.1.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby,
je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby
v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.7 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní
symbol určený Provozovatelem.

4.1.8 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem
připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně
kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.1.10 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny
za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.11 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do
úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.12 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy.
Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.13 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v písemné podobě, a to spolu se
Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).

4.1.14 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi
Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní
smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího
od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i
poskytnutý dar.

4.1.15 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v
uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená
záruka platí pouze pro Spotřebitele.

4.1.16 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u
Provozovatele na adrese jeho sídla. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.17 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje
Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

4.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. přechází
na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na
Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

 

5 UŽIVATELSKÝ ÚČET


5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce
každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do
Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.
Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo
Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě
ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto
skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové
přístupové údaje.

5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského
zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu
oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu
Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek
odmítnout ve lhůtě 10 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny
Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a
závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 10 dní, o které smluvní strany shodně
konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

 

6 REKLAMAČNÍ ŘÁD


6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží,
může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit
od Kupní smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží
bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové
Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné
obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že
Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší
kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění
v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňujeli to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení
Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat
jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u
kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či
místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele
bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se
Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva,
jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady
potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k
převzetí opraveného Zboží.

6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného
uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při
používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v
dokumentaci ke Zboží.

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zakoupené zboží můžete dle Obč. zákoníku §53 vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

  • Zboží bude nepoužité a nepoškozené
  • Zboží bude v originálním obalu
  • Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.) nebo prokážete-li jinak, že zboží bylo zakoupeno v eshopu www.babybeds.eu

Částka bude zaslána zpět nejpozději do 14dnů bankovním převodem na účet, jehož číslo požadujeme sdělit nejlépe písemně spolu s vráceným zbožím, popř. emailem.

Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou z pochopitelných důvodů přijaty.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

 

Právo provozovatele na odstoupení

Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale provozovatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Provozovatel si také vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany zákazníka. V případě komunikace s nespolehlivým zákazníkem, nebo se zákazníkem, díky kterému nám vznikla v minulosti pohledávka, si provozovatel vyhrazuje právo jej požádat o platbu předem na účet nebo objednávku úplně zrušit.

 

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel
proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje
ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
zde: https://www.babybeds.eu/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

8 UŽÍVÁNÍ E-SHOPU


8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem
předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

8.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu
nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně
Provozovatele nebo třetí osoby.

8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České
republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím
osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a
účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

 

9 PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE


9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou
spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě
neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá
povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu
skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou
působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku
Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v
případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
rozhraní E-shopu v sekci Kontakt.

 

11 ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB


11.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.

11.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s
tímto souhlasí.

11.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

 

12 ROZHODNÉ PRÁVO


12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem.

 

13 ÚČINNOST


13.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. ledna 2021.

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX